Cena kursu: 3500 zł

Kurs na instruktora nauki jazdy

Zapraszamy do uczestniczenia w kursie na instruktorów nauki jazdy. Zajęcia odbywają się w weekendy, kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Pozytywne zaliczenie oznacza wydanie zaświadczenia oraz otwiera drogę do egzaminu państwowego, który to z kolei warunkuje uzyskanie uprawnień instruktora.
W ramach szkolenia kursant otrzymuje materiały szkoleniowe.

 

Wymagane dokumenty:

 


1) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
2) dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
3) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
4) kserokopię prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej:

 

2 lata, dla osób przystępujących do kursu na instruktora nauki jazdy dla kat. A lub B
rok, dla osób przystępujących do kursu na instruktora nauki jazdy dla kat. C, CE, D, DE